Metodika rozvoje hudebního sluchu dětí.

Stránky jsou v průběžné výstavbě 

Pravopisná omluva: Mějte prosím strpení s předložkami a spojkami na konci řádků. Editor nedodržuje formátování textu. Děkuji.
 
Přehledné video na YouTube:
Hrajeme si s tóny 1
DVPP: Aktreditovaný seminář o rozvoji hudebního sluchu:
CVLK Liberec, dne 19.3.2019,     9 - 12.30 hod.

9. Období vyluzování tónů a nacvičování hlasové pohyblivosti

Vzpomeňme si, s jakým nadšením jsme uvítali u našeho dítěte jeho první slovo, přestože bylo ještě těžké poznat jeho význam. Kladné přijetí dětských projevů, to je hlavní impulz, který jim dodává chuť k dalším pokusům. Přes tento paradox - pochvala nedokonalého vyjádření - naučili jsme své dítě mluvit.
Kouzlo takového intuitivního přístupu spočívá v tom, že jsme krátce po vyvolání zájmu dítěte sdělovat nám své myšlenky mluvením, změnili taktiku. Nenápadně a bez vynucování jsme začali dítěti intenzivně nabízet správný poslechový vzor.

Stejně bychom měli postupovat při hudební výchově. Když nám dítě ve třídě zazpívá falešný tón, 
- pochvalme je za jeho snahu,
- poskytněme mu mnoho dalších jednoduchých tónových podnětů pro jeho sluch,
- nedovolme zpěv souvislého textu.

 
Návrat k přirozenému zpěvnímu projevu.

 Používání hlasu v raném věku se vyznačuje komplexní funkcí všech svalových skupin k tomu určených. Zejména jde o vnější natahovač hlasivek, který zásadně ovlivňuje tvoření zpěvního hlavového tónu. Batolecí výskání hlasem ve všech dostupných výškách je průvodním znakem hlasové svobody, se kterou každý rodič počítá. Když později děti  začnou mluvit, ale nezačnou zpívat, přestává být část svalů hrtanu přiměřeně používána a  funkční jednota tohoto orgánu se rozpadá. Zpívání vysokých tónů později při hudební výchově ve škole může  připadat dětem nepřirozené a nepohodlné, někdy jsou schopné se za takový projev stydět.

Hrtanové chrupavky a hlasivková mechanika:
Chrupavky hrtanu s textem.jpg
 Na levém obrázku je znázorněn vnější natahovač hlasivek, musculus cricothyroideus, jinak též "jódlovací" sval. Pomocí jeho stahovacích a uvolňovacích pohybů dochází ke vzájemnému natáčení chrupavky štítné a chrupavky prstencové (obr. vpravo). Protože ke každé z chrupavek je upnut jeden konec hlasivkových vazů, jejich délka se při změně vzdáleností upínacích bodů rovněž mění. Tak dochází ke kolísání napětí hlasivkových vazů, které přímo ovlivňuje ladění vznikajících tónů.
Dětem bez pěvecké zkušenosti chybí cvik s jemným ovládáním a dlouhodobějším používáním popisovaného svalu. Proto je třeba věnovat tvoření tónů a jejich ladění soustředěnou pozornost. Při této činnosti je vhodné vyřadit ze zpěvu artikulaci. Podstatné je hlasové "pátrání" dětí po tónech a hledání shody s poslechovým vzorem.

V úvodním období tedy dochází k náslechu a pokusům o nápodobu tónů. Odpoutání od slov a předepsaných melodií využijeme k objevování bezpočtu možností, jak tóny svobodně řadit a kombinovat.


Podstatné je ovládnutí základního pocitu - směr nahoru nebo dolů. Děti nezkoušíme, ale poskytujeme jim formou pomalé a kontrolované hry doprovázené aktivní vizualizací, dostatek tónových podnětů k vytváření počitků výšky v souladu s kinestetickým pocitem.
Postup závisí na zkušenostech a erudici vyučujícího. Přibližně je možné rozčlenit činnosti následovně:

1. Pěvecký slabikář -  sekvence procvičujeme metodou náslech - ozvěna.

Střídavě používáme pomůcky aktivní vizualizace nebo cvičení tónů na  tělové stupnici.

Improvizací tvoříme skupiny tónů ( sekvence, vzorce, motivy...),  v dvoutónovém, třítónovém nebo čtyřtónovém prostoru.
 
Procvičování je nutné začít opakovanými tóny, následuje dvoutónový prostor  a pohyby nahoru nebo dolů: 56565, 54545,...ve všech polohách.

Náročnější je procvičování kombinací, obsahujících skoky: 123, 132, 231, 213, 321, 312. Třítónový prostor procvičujeme ve všech polohách. Můžeme použít též vhodný čtyřtónový postup..
Dětem vzorce předzpíváme, pak společně opakujeme tóny i pohyby rukou.
Důležitá je účast dětí na tvoření pořadí. Přitahuje to jejich pozornost a prodlužuje zájem na pokračování činnosti. Výsledkem je velké množství naposlouchaných intervalů a prozpívaných motivů.

Necháme děti posuzovat které z nich jsou hezké nebo jim něco připomínají. Líbivé prvky nám mohou dále posloužit při procvičování pěveckých dovedností.
2. Schováváme písničku (postup chytré horákyně: písničku zpíváme i nezpíváme).
 
Používáme stupnicové chody (Sedí liška pod dubem, Má maměnka cosi má, Kočka leze dírou, Malé děti chodí pěšky, Kočka leze dolů,...).  Písničky rozvíjíme postupně, rytmizujeme sekvence, napojujeme melodii. Každá změna modelu přitáhne pozornost dětí a prodlouží dobu působení podnětů na sluch.

Koktavá písnička - další upoutání pozornosti přinesou opakované tóny - v každé poloze dvakrát, třikrát, čtyřikrát.

Můžeme  zkoušet složit úplně novou písničku beze slov z tónů navržených dětmi..
3. Používáme předem dohodnuté postupy.

Postupy "račí procházka, brouk Pytlík, luční kobylka" jsou uvedeny v části 7.

Další možnosti:

Trampolína: Zpíváme a cvičíme tóny v pořadí 1555 5111 1555 5111 1
                    Stejným způsobem pokračujeme dvojicemi 26, 37, 48.

Horská dráha: 1515151, 2626262, 3737373, 4848484.

Skok do výšky: 12 13 14 15 14 13 12 1, podobně shora 55 54 53 52 51 52 53 54 55.

 
 4. Zvláštní uspokojení může přinést vokalíza jednoduchých hudebních myšlenek z oblasti klasické i populární hudby. Příklady - Óda na radost, Proč bychom se netěšili, Já mám kocábku, Hlídač krav, Rolničky, On toužil, kroužil... Zdařilé melodie s nedětským textem můžeme ponechat v této formě trvale ( He is jolly good fellow, Mám rád vůni tvý kůže,... ).
5. Při hlasovém osvojování tónového prostoru máme možnost procvičovat většinu pěveckých dovedností. Soustředěná práce s hlasem umožňuje kromě prostřídání množství durových i mollových melodických vzorků také rytmizaci pěveckých slabik, změn taktování, zpěv staccato i legáto, změny dynamiky, hledání rezonance, nácvik nádechů a reakcí na dirigentská gesta, prodlužování výdechu, zvětšování hlasového rozsahu atd. Absence textu umožňuje dětem prožívat zvukové proměny a objevovat v nich možnost pocitového vyjadřování.

Připomínka.

   Kdo umí vyslovit hlásku, může pro ni přijmout symbol - písmeno.
   Kdo umí zazpívat tón, může pro něj přijmout symbol - notu.

Nejprve dovednost, potom symbol. 
V obecné rovině uznávané pořadí rozvoje dětských schopností.

V praxi jsme svědky nedostatečného respektování tohoto přirozeného průběhu. Zkoušíme nějak nahradit dětem chybějící sluchové podněty. Ve snaze upřesnit výšku dětského hlasu při nápodobě tónů, snažíme se pomoci slovními pokyny, gesty nebo grafickými symboly.


Marně.  Tóny nelze nahradit. 

Nic nemůže vstoupit mezi sluchové vnímání podnětu a vznik počitku.
Nic nemůže nahradit zvukový podnět, aby mohl vzniknout sluchový počitek.
Nic nemůže upevnit sluchový počitek při jeho vzniku nežli dostatek tónových podnětů. 


Až když jsou založeny sluchové počitky, mohou být úspěšné pokusy o vlastní hlasové  napodobení tónů. Výškovou orientaci usnadňují  aktivní zrakové informace nebo pohyby obou rukou na tělové stupnici. Polohy rukou vytvářejí první symbolické znázornění výšky tónů.

Až když umíme napodobit tóny hlasem i polohou ruky, můžeme pokračovat v přechodu od symbolů polohy tónů na těle do jejich zpodobňování pomocí not. 

Až když si osvojíme tónovou symboliku, můžeme se pustit do intonačních pokusů - zpěvu podle not.To hlavní, co můžeme pro děti udělat, je poskytnout jim dostatek srozumitelných poslechových podnětů.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one