Metodika rozvoje hudebního sluchu dětí.

Stránky jsou v průběžné výstavbě 

Pravopisná omluva: Mějte prosím strpení s předložkami a spojkami na konci řádků. Editor nedodržuje formátování textu. Děkuji.
 
Hrajeme si s tóny 1

Přehledné video na YouTube
a v kapitole 7
DVPP: Aktreditovaný seminář o rozvoji hudebního sluchu:
CVLK Liberec, dne 19.3.2019,     9 - 12.30 hod.
 Spojování zvukových, zrakových a pohybových vjemů je základní intuitivní způsob vzájemného dorozumívání rodičů a dětí. Dochází k němu na základě tělesné reakce připojované ke zvukovému podnětu a sdílené zrakem oběma účastníky komunikace. Společné tělesné reakce vedou postupně u dětí k sledování a převzetí zvukových signálů pro věci a činnosti. Popsaný způsob je typický pro období počátků porozumění řeči a jeho obecné zásady popsal Dr. James Asher jako metodu Total Physical Response (TPR-1977). V překladu Celková fyzická odezva zahrnuje tyto body:
1. V přirozeném procesu učení je na počátku dlouhé období naslouchání tónům řeči.
2. Ke vnímání významu slov je nezbytné spojení s fyzickým pohybem - tělesnou reakcí. Tuto činnost pozoruje a kontroluje pravá mozková hemisféra. Levá hemisféra stínově sleduje činnost pravé strany a informaci si zapamatuje a ukládá až se zpožděním, po dostatečném ověření pravdivosti.
3. Učení má probíhat bez nátlaku neboť ten způsobuje omezování procesu vnímání.
Aplikace metody TPR do výuky hudební představivosti.

Když si připomeneme, že zpěv je vyjadřování hudební myšlenky a řečí hudby jsou tóny, můžeme výukovou metodu TPR aplikovat následovně: 
Dovednost, kterou potřebujeme u dětí vycvičit, je rozpoznávání změn výšky tónů. Protože výška tónů je pouze sluchová informace, musíme ji pro další smysly přizpůsobit. 

K praktickému provádění je nutné:

- vytvořit výškový model tónové řady včetně adresáře,
- poskytnout dětem dostatečný časový prostor pro přijímání a pohybové kopírování informací, obsahujících adresu tónu i jeho výšku,
- činnost musí probíhat hravě a nezávazně, hlasové projevy se vybavují postupně.

  

Výškový model tónové řady - tělová stupnice.

K vyjádření relativní polohy tónů použijeme svislého pohybu ruky v celém rozsahu, od připažení do vzpažení. Dráhu rozdělíme na sedm přibližně stejných částí ohraničených osmi konkrétními body na těle. Vznikne tak tělová stupnice, kterou budou děti procházet rukama v souladu se znějícími tóny. Pro označení tónů používáme dětskou zkušenost spojenou s pocitem výšky a to je znalost stoupající číselné řady (označení schodů, pater obytného domu). V souladu s touto zkušeností očíslujeme body zespoda od jedničky do osmičky. Ke snadnějšímu vybavení polohy ruky můžeme použít  slova písmenkové nápovědy.
Stupnice s nápovědou A4.jpg
OSM   - obr - dítě ukazuje výšku

SEDM - skrček - skrčené ruce

ŠEST - šiška - hovorově hlava

PĚT   -  pusa

ČTYŘI - člověk  - já, člověk

TŘI      - břicho

DVA    - drsoň - drsný chlapík

JEDNA - jedle- rovný jako jedle
Seznámení dětí s tělovou stupnicí.
Prvním úkolem bude seznámit děti s tělovou stupnicí, na kterou budeme „hrát“ rukama. Když se děti naučí zaujímat polohy podle nás, usměrňujeme jejich pozornost na dvojice čísel vyznačujících polohy rukou (podle těla, na těle, na hlavě, nad hlavou). Znalost způsobu uspořádání tónů usnadní dětem jejich zapamatování. Osvojování  poloh  podle  čísel  může  mít  charakter  honičky  za jednotlivými  povely a podobá se spíše tělocviku než hudební výchově. S výhodou k němu můžeme 
využít relaxační chvilky, které zařazujeme do vyučování několikrát denně v průběhu celého dopoledne.

Je prospěšné od samého počátku čísla tónů dětem zpívat. Cílem je dosáhnout rychlé orientace v číselné řadě a intuitivního zaujímání správných poloh rukama. Pro posílení prvku hravosti můžeme navozovat u dětí různé představy, vzbuzující jejich zájem (lezeme po skále, honíme blechu, jezdíme výtahem, zvedáme břemeno atd.).  
Znalost  tělové  abecedy  oceníme  kdykoliv  se  s  dětmi  budeme  chtít  dorozumět o tónech. Pohyby by měly být procvičeny tak, aby děti dokázaly reagovat se zavřenýma očima.  Tím je dosaženo soustředěného vnímání polohy ruky jako silného a adresného výškového pocitu, který nám pomůže při orientaci sluchu. Pro vyjádření výškového rozdílu mezi tóny můžeme využít také pocitů při vzájemném přibližování a oddalování  obou rukou. 
 
 Vlastní metodika rozvoje orientace sluchu je popsána v následujících oddílech.
Stupnice s písmenkovou nápovědou.

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one