Metodika rozvoje hudebního sluchu dětí.

Stránky jsou v průběžné výstavbě 

Pravopisná omluva: Mějte prosím strpení s předložkami a spojkami na konci řádků. Editor nedodržuje formátování textu. Děkuji.
 
Úvodní období účinného vkládání tónů do paměti a jejich
napodobování =  zásadní problém současné hudební výchovy.
V průběhu hudební výchovy měly by děti postupně dosáhnout těchto dovedností:

A) Nápodoba - imitace tónů

 
 
a) Při každé hodině zazpíváme dětem k poslechu jednu písničku.  Pro něteré děti budeme jedni z mála živých zpěváků, které  mohou  při zpěvu pozorovat. Náš zpěv by měl u dětí vyvolat touhu po této dovednosti.

b) Procvičujeme schopnost nápodoby tónů cestou "náslech-dětská hlasová ozvěna". Z
ačneme používat pomůcky pro aktivní vizualizaci tónů - ruční Intonační pachole nebo model Toníka.Osvojování tónového prostoru provádíme od jednoduchých činností - viz část 8.

c) Do procvičování zařazujeme metodu pohybové nápodoby. Při svalovém prožívání výšky tónů dochází k vytváření odpovídajících pohybových reflexů a přijímání polohových symbolů. Tělesné předcvičování učitele je silnou navigační informací pro žáky. Poloha tónů je určena tělovou stupnicí, rozdíly výšek tónů jsou prociťovány svislými pohyby obou rukou. Osvojování poloh tónů je předpokladem k přechodu na vizuální symboliku.


B) Používání  symbolů - notace, intonace
 
d)  Pohybová polohová symbolika přechází do symboliky zrakové prostřednictvím reakcí na zvukové informace, podporované aktivními  světelnými body.

e) Vokální intonace - zpěv tónů  podle pasivní zrakové informace a známých intonačních metod.

 
Praktické postupy:

I. Nácvik hlasové nápodoby tónů


1. Učitel přehraje tónový vzorec                     1. Děti poslouchají a pozorují
    pomůckou aktivní vizualizace.                        pohyb tónů.

2. Učitel zopakuje hru a doprovodí ji               2. Děti se hlasem připojují
    svým hlasem.                                                   ke zpěvu učitele. 
II. Nácvik pohybové nápodoby tónů: Děti znají tělovou stupnici a umějí hbitě zaujímat rukou polohy tónů na těle podle čísel.

 
1. Učitel přezpívá vokalízou 
    vzorek melodie.

2. Učitel opakuje předzpěv a doprovází
    melodii pohybem ruky.
1. Žáci poslouchají melodii,
    připravují se na ozvěnu.

2. Žáci napodobují hlasem slyšené tóny,
    napodobují pohyby ruky.

 
Průběh:

1. Učitel prochází různé skupiny tónů stupnice, improvizuje a připravuje zajímavý průběh procvičováním pohybových a hlasových dovedností (viz část Vyluzování tónů). Osvojované tónové prostory se postupně zvětšují. Činnost by měla nést znaky hry.

2. Děti si pohrávají  cestou "zrakové samoobsluhy"
se svojí schopností kopírovat rukou melodii. Ve chvílích jistoty přivírají oči  a řídí se vnitřní představou. Postupné individuální osmělování probíhá bez nátlaku, který obecně zhoršuje proces vnímání. Soutěžní přístupy nepoužíváme,  protože
- ten, kdo hru nejvíce potřebuje, bývá z ní při chybě vyloučen,
- strach z neúspěchu vytváří psychické zábrany.

Sledování přivírajících se očí je první diagnostickou informací pro učitele.

3. Učitel dále sleduje rozvoj schopností pohybové ozvěny tak, že vzorek zpívá jednou s pohybem své ruky, podruhé bez pohybu. Podle dětských reakcí zkouší svoji pohybovou nápovědu postupně omezovat. Nesmí však děti uvádět do stresu.

4. Učitel také sleduje jak se děti hlasem připojují k jeho tónům. Čistá nápodoba je podmínkou pro zvyšování náročnosti. Děti s potřebou většího počtu sluchových podnětů mohou využívat pomůcku EDU2.

5. Při čistém zpěvu tónů nahrazuje učitel pěvecké slabiky a začne procvičovat melodizaci slov. Každou melodii nejdříve zazpívá vokalizací, pak slabiku nahradí stejně rytmizovaným slovem. Používá k tomu jména žáků, květin, zvířat, věcí ve třídě a pod. Stejným způsobem (po částech, keré se překrývají) může naučit děti celou píseň.
6. Učitel předzpívá jednou vzorek s pohybem ruky, při ozvěně zpívají už jen děti podle jeho gest.

Po dosažení těchto dovedností jsou děti připraveny k čistému zpěvu písní        a časem budou schopny porozumět i notovému záznamu.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one