Metodika rozvoje hudebního sluchu dětí.

Stránky jsou v průběžné výstavbě

9. Závěr - a co dál?


Pro rozvoj sluchu  není dosud k dispozici účinná metoda, odzkoušená ve školní třídě. Je to jistě způsobeno i obtížností danou na jedné straně nutností kolektivního přístupu a na druhé straně potřebou individuelního rozvoje.
V tomto ohledu se ovšem hudební výchova v ničem neliší od ostatních předmětů. Úspěšnost výuky je závislá na postupech vycházejících z úrovně poznávacích schopností dětí a moderujících jejich přirozenou zvídavost.

1. Vnímání vzdáleností tónů.

Absence počitků výšky, dříve získávaných v rodině, není dostatečně vyhodnocena ani systémově ošetřena. Metoda vokalízy není v didaktických materiálech zmiňována, přestože má všechny předpoklady k tomu, aby mohla rozvoji sluchu pro intervaly posloužit. Odložené používání slov je formální maličkost, která však obsahově znamená možnost dokonalejšího vnímání tónů v jejich výškové kvalitě.
2. Vnímání pořadí tónů.

Ve školních didaktikách jsou často uváděny postupy, které nevycházejí
z úrovně kognitivního vývoje dětí.

Popsaná metoda tónové jistoty je pokusem o systémový přístup k  rozvoji sluchu pro pořadí tónů. Vychází z doporučení doc.Františka Sedláka a doc. Libora Melkuse ze sedmdesátých let 20. století. Dále zohledňuje úroveň kognitivního vývoje dětí podle Jeana Piageta. Proces učení volně navazuje na zásady uváděné v metodě jazykové výuky TPR  Jamese Ashera.  Postup, vedoucí k získání hudebních dovedností, koresponduje s některými závěry Edwina Gordona.

Metoda záměrně nepreferuje zrakový názor k podpoře sluchových vjemů. Vlastní rozvoj sluchového analyzátoru probíhá působením velkého množství pouze sluchových podnětů, přijímaných s jednoznačným výškovým pocitem. Vnitřní prožívání výšky je zajištěno vycvičenou zkušeností pomocí pohybu ruky na tělové stupnici. Vizualizace tónů je připojována až následně
a připravuje přechod k notovému písmu. Po získání tónové jistoty může další rozvoj hudebnosti pokračovat za použití intonační číselné metody Čestmíra Staška.

Obě zmiňované metody by si zasloužily širší ověření účinnosti při zařazení na samý počátek práce s dětmi. Pro úspěšné uplatnění těchto postupů je  neméně důležitá motivace dětí k potřebným úkonům v delším období.

K dispozici a volnému nekomerčnímu použití jsou zde ke stažení různé materiály. Dále je možné bezplatné zapůjčení  uvedených pomůcek
k odzkoušení.

Za Českolipský pěvecký sbor
Jaromír Ehrenberger
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one