Metodika rozvoje hudebního sluchu dětí.

Stránky jsou v průběžné výstavbě

6. Metoda tónové jistoty

7.1  Obecně o procvičování sluchu pro výšku tónů.  

Požadavek poslouchání, posuzování a rozeznávání výšek tónů je
ve škole pro všechny žáky novinkou. Platí to také pro děti, kterým rodiče v dětství zpívali a proto již mají rozvinutou citlivost na výšku tónů. Děti ochuzené o tuto zkušenost sice mají jistou nevýhodu, ale společným procvičováním je možné dosáhnout dobrých výsledků
u všech dětí.

Formálně je k procvičování sluchu nutné dosáhnout soustředění dětí
na poslech tónů. Proto po každém vysvětlení nového úkolu vyzveme děti k vnímání při zavřených očích. Tím omezíme rušivé zrakové informace, které jinak odvádějí dětskou pozornost. Pocit vzájemnosti je pro tuto chvíli oslaben, dítě je více "samo", odkázáno pouze na sluchové informace.

Obsahově musíme dopřát dětem dostatek tónových adresných podnětů, na které mohou tělesně reagovat. 

Činnost můžeme nazvat "melodickou hrou na tělo". Použijeme k tomu tělovou stupnici, popsanou v oddíle 6.
7.2  Praktický postup.

Aktivita je střídavě rozdělena mezi učitele a žáky.

Procvičování začneme procházkami po tónech uspořádaných
v pravidelných skupinách, které si děti dovedou zpamatovat. Příklad
pro použití sousedních tónů:

Malá račí procházka: 123,234,345,543,432,321.
Velká račí procházka: 123,234,345,456,567,678,876,765,654,543,432,321.

 
Při tomto průběhu je procvičována schopnost vnímat změny výšky tónů a směru pohybu melodie.V klidném tempu zpíváme čísla tak, aby se děti stačily připravit na budoucí polohu a pohybovaly rukama současně s melodií. Můžeme použít také zpěv slabik (bim – nahoru, bum – dolů).

Důležité je objasnit dětem pořadí kroků při procházce (dva kroky jedním směrem, jeden opačně). To jim umožní provádět pohyby rukou mechanicky a s vědomím výškového umístění příštího tónu.

Této okolnosti využijeme pro zvýšení aktivity dětí. Vyzveme je, aby se snažily zaujmout polohu dalšího tónu dříve, než zazní. Tím jim zprostředkujeme pocit, že ony ovládají znění tónů, ony hrají melodii. Činnost zatahuje děti do děje a hodně je baví (hra na honěnou).


Připomeňme si, že ve zpívaném čísle tónu jsou uloženy dvě podstatné informace: adresa tónu ve stupnici a zvuková frekvence tónu. Výsledkem současného zpracovávání obou informací je nejen zaujímání poloh rukama podle číselných adres, ale také souběžné vytváření výškově vnímaného sledu paměťových stop tónů ve sluchové oblasti mozku.

Momentem zvláštní důležitosti je hmatový dotyk s výškovým bodem
na vlastním těle. Teprve při skutečném dotykovém vjemu se výškové umístění tónu stane konkrétní zkušeností. V tomto okamžiku je výška tónu prožita a potvrzena tělesnou reakcí, je posílen sluchový počitek. Informace je tímto modelováním po dostatečném počtu opakování -
ve spolupráci obou mozkových hemisfér - ověřena, uvěřena a uložena. Platí zde: co je UCHOPENO, bývá POCHOPENO. Vnímání výšky tónů je tak postupně uváděno do souladu s jejich fyzikální vlastností, tedy
s kmitočtem.

 
7.3  Rozšiřování poslechových dovedností.

Podobným způsobem vytvoříme procházky s použitím malého skoku (tercie):


brouk Pytlík (seskakování): 1231, 2342, 3453, 2342,1231.

luční koník (vyskakování): 1321, 2432, 3543, 2432, 1321.

Při nácviku pohybových etud můžeme dětem zpočátku  pomáhat pokyny - nahoru, dolů, přeskoč, seskoč... Postupně přecházíme na číselné adresy.
 
Procházky procvičujeme až do úrovně, při které nám děti dokáží správně pohybem napovídat pořadí tónů.


Touto činností dochází k vytváření podmíněného reflexu závislosti výšky ruky na výšce tónů. Můžeme ho také nazvat pohybovou asociací.

7.4 Zvyšování nároků a diagnostika.

Po dosažení pokroku v mechanických procházkách můžeme přikročit
k další úrovni sluchového tréninku.

Dětem oznámíme, že pořadí tónů bude náhodné a nebudou mít vždycky  výškovou adresu. Hra se jmenuje Bludiště.

Mezi zpěv čísel (jednoduché stupnicové písničky) zařadíme občas pouze neadresnou slabiku a sledujeme reakce dětí. Jestliže správně určují pohyb melodie, můžeme pěvecké slabiky přidávat a čísla zpívat jen pro občasnou kontrolu. Děti reagují se zavřenýma očima a proto můžeme přesně diagnostikovat rozvoj schopností jednotlivců.

Podle potřeby se vracíme k procvičování mechanických etud. Pro děti,
které se špatně orientují, můžeme použít sluchového trenéra EDU1 nebo EDU2. 


 
7.5  Motivace dětí

Při praktickém provádění sluchového tréninku vycházíme z předpokladu, že výška tónů nepředstavuje pro děti nic specificky zajímavého a proto veškerá činnost musí být překryta herními tématy. Děti mohou držet
v ruce hračku a při manipulaci prožívat nějaký příběh.
  • Vozíme figurku  výtahem, doručujeme dopisy do schránek, stoupáme vrtulníkem, rukama se chytáme pevných bodů na lezecké stěně.....
  • Zpíváme v číslech nebo tónech jednoduché písničky, které děti rozpoznávají.
  • Necháme některé dítě hrát rukama libovolnou řadu poloh a zpíváme podle nich. Děti se přidávají k našemu hlasu, pak zkoušíme vyměnit úlohy.
  • Zkoušíme hru na honěnou - děti se snaží být v další plánované poloze před zazněním tónu.
   
 
 7.6  Závěr
 
Modelování tónů metodou tónové jistoty vede děti k pocitu, že samy svým pohybem umísťují tóny do správné polohy. Pokud je jejich orientace přesná, dovedou plánované tóny naznačit  s předstihem. Bylo by vhodné zjistit  výzkumem  nakolik jejich pohybová jistota přispívá
k rychlejší fixaci pocitu výšky ve sluchové paměti. Dá se předpokládat, že tímto adresným vnímáním tónů lze alespoň částečně vyrovnat deficit sluchových podnětů z raného dětství. Jako přidanou hodnotu můžeme označit stav vědomé orientace mezi tóny, který nám později pomůže
v intonačním výcviku.
P
o dostatečném procvičení a  upevnění reflexních reakcí na samotnou výšku tónů, můžeme přijmout závěr, že dítě má vytvořené počitky tónů, potřebné pro vnímání hudby. Jinými slovy - dítě tónům rozumí.
Tento poznatek nám pomáhá v dalším postupu: Pokud u dětí slyšíme při zpěvu nedokonalou nápodobu tónů, víme s dostatečnou jistotou, že příčina není ve špatné sluchové analýze. Proto se můžeme zaměřit
na druhou oblast problému nezpěvnosti - správnou funkci zpěvního hlasu.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one