Metodika rozvoje hudebního sluchu dětí.

Stránky jsou v průběžné výstavbě

10. Závěr - a co dál?


Pro rozvoj sluchu  není dosud k dispozici účinná metoda, odzkoušená ve školní třídě. Je to jistě způsobeno i obtížností danou na jedné straně nutností kolektivního přístupu a na druhé straně potřebou individuelního rozvoje.
V tomto ohledu se ovšem hudební výchova v ničem neliší od ostatních předmětů. Úspěšnost výuky je závislá na postupech vycházejících z úrovně poznávacích schopností dětí a moderujících jejich přirozenou zvídavost.

1. Vnímání vzdáleností tónů.

Absence počitků výšky, dříve získávaných v rodině, není dostatečně vyhodnocena ani systémově ošetřena. Metoda vokalízy není v didaktických materiálech zdůrazňována, přestože má všechny předpoklady k tomu, aby mohla rozvoji sluchu pro intervaly posloužit. Odložené používání slov je formální maličkost, která ale  principiálně zjednodušuje a ulehčuje vnímání tónů v jejich výšce. Umožňuje tak zásadní urychlení rozvoje sluchu a schopnosti nápodoby tónů.
2. Vnímání pořadí tónů.

Ve školních didaktikách jsou často uváděny postupy, které nevycházejí
z úrovně kognitivního vývoje dětí.

Popsaná metoda intervalové jistoty je pokusem o systémový přístup k  rozvoji sluchu pro pořadí tónů. Vychází z doporučení doc.Františka Sedláka a doc. Libora Melkuse ze sedmdesátých let 20. století. Dále zohledňuje úroveň kognitivního vývoje dětí podle Jeana Piageta. Proces učení volně navazuje na zásady uváděné v metodě jazykové výuky TPR  Jamese Ashera.  Postup, vedoucí k získání hudebních dovedností, koresponduje s některými závěry Edwina Gordona.

Obě zmiňované metody by si zasloužily širší ověření účinnosti při zařazení na samý počátek práce s dětmi. Pro úspěšné uplatnění těchto postupů je  neméně důležitá motivace dětí k potřebným úkonům v delším období.

Obsahově nepřinášejí metody téměř nic nového, význam by měl spočívat     
v návratu k jednoduchosti a hravosti, která povzbuzuje zájem dětí. Dá se říci, že spěchání na výsledky  je největší nedostatek současné  didaktiky. Pořadí činností je nutné trvale udržovat tak, aby dovednosti lehčí předcházely složitějším a nároky se postupně zvyšovaly až po bezpodmínečném zvládnutí aktuálního  úkolu. Tím by mělo dojít k návratu do situace, kdy didaktické postupy budou v souladu se zákony hudební psychologie.

K dispozici a volnému nekomerčnímu použití jsou zde ke stažení různé materiály. Dále je možné bezplatné zapůjčení  uvedených pomůcek
k odzkoušení. Vítány jsou všechny dotazy nebo připomínky na dané téma.
 
Rozvoj hudebního sluchu bude také předmětem semináře DVPP dne 2.10.2018 - iQLANDIE Liberec. Pořádatel  www: http://www.cvlk.cz.


Jaromír Ehrenberger, jar.ehr@volny.cz
Českolipský pěvecký sbor

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one